Politikker

Hvad gør du i en kritisk situation?

Som spiller eller leder i SIF kan du komme i en situation, hvor der sker en alvorlig trafikulykke, der involverer spillere og ledere eller du kan stå i en situation, hvor en spiller, leder eller tilskuer bliver ramt af en pludselig opstået sygdom (kendt eller ukendt) eller en skade.

 

Disse situationer kan bringe tilskuere til hændelsen i krise. Hvordan handler du som leder: 1. ved alvorlige trafikulykker til og fra spillesteder 2. ved alvorlige og/eller livstruende ulykker i hallen/på udendørs anlæg Ad 1: Er spillere og/eller ledere fra SIF involveret i alvorlige trafikulykker skal en leder eller en anden person snarest muligt underrette Hovedformanden eller næstformanden i SIF. Formanden vurderer, om der er behov for at indkalde forretningsudvalget til et hastemøde for at aftale en handlingsplan.

 

I forbindelse med trafikulykker vil der som regel blive tilbudt de involverede hjælp via Falck eller sygehus. Ad 2: Den tilstedeværende træner/leder eller bestyrelsesmedlem er ansvarlig for at koordinere indsatsen, herunder aftale: Hvem der retter henvendelse til Falck Hvem der kontakter spillerens nærmeste pårørende – forældre bedes om straks at komme til stede. Hvis der er tale om børn/unge (under 18 år) skal der udpeges en voksen person, der samler de øvrige spillere og får dem på afstand af den person, der er kommet til skade. Sørg for at børnene/de unge bliver samlet og at der afsættes tid til at tale med dem om hændelsen. Få dem til at sætte ord på oplevelsen, vær til stede og lyt. Undgå unødig dramatisering af uheldet.

 

Når hændelsen er talt igennem, sendes børnene/de unge hjem. Et bestyrelsesmedlem fra den pågældende afdeling eller træneren tager kontakt til spilleren, der blev ramt af uheldet for at høre hvordan han/hun har det. Bestyrelsesmedlemmet eller træneren tager efterfølgende telefonisk kontakt til samtlige spilleres pårørende for kort at underrette om hændelsen og om hvordan spilleren har det. Hovedformand/næstformand i SIF og den pågældende afdelings formand skal underrettes om uheldet. Hovedformand/næstformand vurderer evt. i samarbejde med FU om der skal tilbydes de berørte spillere/trænere krisehjælp, alt afhængig af uheldets omfang. Hovedbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til krisehjælp.

Samværspolitik

Målsætning:

Enhver – barn som voksen – der færdes i klubbens regi, skal omgå hinanden med gensidig respekt på en sådan måde, at alle til enhver tid kan dyrke deres fritidsaktivitet i trygge og harmoniske omgivelser.

 

Det er bestyrelserne for de enkelte afdelinger, der skal sikre, at målsætningen kan efterleves, ligesom de skal bidrage til, at der skabes en god dialog med såvel trænere, ledere, medlemmer som forældre.

 

Instruktører/ledere:

SIF vil arbejde for, at klubbens instruktører/ledere:

• skal være kvalificerede og motiverede

• får tilbud om relevante kurser

• får opbakning fra sin bestyrelse

• er opmærksomme på børns trivsel

• fungerer som naturligt bindeled mellem forening og forældre

 

Omgangsform:

For at opnå en gensidig respekt og en god dialog er det vigtigt, at der i SIF hersker en god omgangsform. Det vil sige:

• at ingen anvender sjofle eller nedsættende tilråb/bemærkninger overfor hverken børn eller voksne, uanset den enkeltes baggrund, nationalitet eller eventuelle handicaps

• at alle udviser god sportsånd • at alle udviser godt kammeratskab • at der arbejdes målrettet på at skabe et godt forældresamarbejde

 

Tryghed/sikkerhed:

De gode og trygge omgivelser i SIF regi bevares ved at have klare holdninger til overgreb på børn. SIF kan på ingen måde acceptere, at der i klubbens regi sker overgreb på børn og følgende skal medvirke til at forhindre sådanne. Trænere/ledere:

• skal forstå at et nej er et nej – også i leg

• skal udvise respekt for børns blufærdighed ved omklædning og badning

• skal sikre, at der altid deltager mindst 2 ledere på ture med overnatning • skal aflevere en pædofiliattest? (trænere for børn under 15 år)

• skal være bekendt med og overholde skolelærerparagraffen? Straffelovens § 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptivbarn, stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2 Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

 

Kommentar:

Når man er træner eller instruktør for et hold, har man fået betroet de pågældende til undervisning. Det er altså ulovligt for en træner eller instruktør at have samleje med en person under 18 år, som man er træner elle instruktør for. Andre former for seksuel omgang er også ulovlige – det står i straffelovens § 224.

 

Det har ingen betydning for lovligheden at partneren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.

 

Alkohol:

SIF ønsker at medvirke til, at børn og unge har et sundt forhold til alkohol og hermed forebygge et senere misbrug. Det betyder, at

• ingen børn og unge under 18 år må nyde alkohol på ture arrangeret af SIF

• der ved specielle arrangementer, f.eks. afslutninger der afvikles i SIF regi, kan unge mellem 15 og 18 år med forældrenes skriftlige accept nyde alkohol

• træner/holdleder for det pågældende hold skal være til stede og har ansvaret for holdets spillere under hele arrangementet

• der altid skal være voksne til stede ved arrangementer i SIF regi

• trænere og ledere skal være opmærksomme på børn og unges forhold til alkohol

• Stilling Hallens Cafeteria overholder gældende lovgivning med hensyn til udskænkning/servering af alkoholiske drikke, hvilket p.t. ikke er tilladt for unge under 18 år.

 

Hvis du som barn eller forælder har problemer i forhold til dine aktiviteter i SIF, er usikker eller bare har spørgsmål, kan du altid henvende dig til træneren eller afdelingens formand, hvis navn og telefon findes på SIFs hjemmeside www.stilling-if.dk.

 

Handlingsplan:

For at forebygge seksuelle overgreb mod børn skal alle trænere/ledere/holdledere, der har ansvaret for børn og unge under 15 år give samtykke til, at SIF indhenter en pædofiliattest hos Rigspolitiet. Oplysninger på pædofiliattesten vedrører overtrædelse af straffelovens § 222, jvf. §§ 224 og 225 og § 235 samt (om) overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.

 

Pædofiliattesten indeholder oplysninger om domme og tiltalefrafald som rækker ganske langt tilbage i tiden. I visse tilfælde slettes oplysningerne først, når person fylder 80 år. §§ 222, 224 og 225 – samleje eller anden kønslig omgang med børn under 12 år § 235 salg eller anden udbredelse, køb eller besiddelse af børnepornografiske billeder eller film § 210 samleje eller anden kønslig omgang med søster eller bror eller slægtning i nedstigende linie – medtages kun på attesten hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. § 232 blufærdighedskrænkelse – kun oplysninger som vedrører børn under 15 år

 

Pædofiliattesten indeholder ikke oplysninger om den såkaldte skolelærerparagraf – straffelovens § 223. Hvis en person ikke vil give sit samtykke, skal pågældende meddeles, at han/hun ikke kan være træner/holdleder/leder i SIF for børn under 15 år. Hvis en person, der bliver indhentet oplysninger om, har en afgørelse på sin pædofiliattest, skal pågældende bortvises fra klubben.

 

Afdelingens formand sørger for at indhente samtykke til at indhente oplysningerne. Samtykkerklæringen afleveres til hovedformanden, der indhenter attesten hos Rigspolitiet. Attesten opbevares hos hovedformanden Attesten opbevares hos hovedformanden i aflåst skab. Alle oplysninger betragtes som fortrolige oplysninger mellem den enkelte leder/instruktør/træner og idrætsforeningen.

 

Mistanke om overgreb:

Hvis der opstår mistanke om seksuelle overgreb mod et barn, er det vigtig at være bevidst om, at det kan få voldsomme konsekvenser for alle involverede, såfremt det viser sig, at mistanken er grundløs. Det er altid vigtig at bruge sin sunde fornuft.

 

Der er ingen sikre tegn, som kan fortælle om et barn har været udsat for seksuelle overgreb, ligesom pædofile ikke har særlige kendetegn. Alle, der omgås børn og unge, kan være opmærksom på

• om en træner eller leder har en tendens til at isolere sig med et eller flere børn

• om en træner eller leder har børn overnattende

• om en træner eller leder har børn der kommer i hjemmet

• om en træner eller leder er særligt følelsesmæssigt eller kropsligt engageret i et eller få andre børn

• om en træner eller leder ofte henter og bringer et eller få børn til og fra træning

• om en træner eller leder altid har en forklaring på hvorfor lige netop han/hun ikke behøver følge de fælles spilleregler

 

Ovennævnte er kun eksempler på, hvilke forhold der bør føre til en skærpet opmærksomhed. Vær opmærksom på, at der ikke behøver at være tale om pædofili. Ledere/trænere og andre der kommer i tvivl, skal handle som følger:

• skriv dine observationer ned med angivelse af tidspunkter (dato/klokkeslet)

• vær diskret • kontakt hovedformanden for SIF

• hovedformanden kontakter relevante parter for anonym råd og vejledning (politi eller kommune)

• hovedformanden og næstformanden orienterer den mistænkte

• der udarbejdes skriftlig konklusion på mødet med klare aftaler om det videre forløb

• senest efter 2 dage skal der tages stilling til det videre forløb, hvorefter den mistænkte og anmelderen orienteres herom hvis mistanken viser sig at være grundløs tager hovedformanden og næstformanden sammen med afdelingens bestyrelse stilling til, om, hvordan og under hvilke forhold den mistænkte kan fortsætte i SIF regi

• hvis der er grundlag for politianmeldelse skal det ske hurtigst muligt – hovedformanden er ansvarlig herfor

• barnets forældre underrettes om anmeldelse og henvises til at søge hjælp hos kommunen

• foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen orienteres om anmeldelsen pr. brev

• den lokale dagspresse orienteres om anmeldelsen – kun hovedformanden udtaler sig til journalister

 

Konstateret overgreb:

Såfremt det konstateres at et barn i SIF har været udsat for et seksuelt overgreb, skal der ske følgende:

• hovedformanden og i hans/hendes fravær næstformanden kontaktes

• hovedformanden/næstformanden underretter barnets/børnenes forældre

• sagen må herefter ikke drøftes med andre og under ingen omstændigheder de implicerede børn, da det kan forstyrre politiets undersøgelser

• hovedformanden/næstformanden indgiver politianmeldelse, orienterer barnets/børnenes forældre om anmeldelsen og vejleder om at der kan søges hjælp hos de sociale myndigheder

• hovedformanden/næstformanden underretter de sociale myndigheder • kun hovedformanden udtaler sig til journalister

• der udpeges en kontaktperson, som foreningens medlemmer og forældre kan rette henvendelse til for at få hjælp

• forældre til barnet/børnenes holdkammerater orienteres om sagen på et møde – øvrige medlemmer orienteres pr. brev

• henstil at ingen udover den presseansvarlige udtaler sig til pressen om sagen.