Fitness

Velkommen til Fitness
Nyheder fra Facebook

Normale åbningstider                                                                                                                      

                                                                                                                                                                  

Mandag                                                                                                                      15.00-21.00    

Tirsdag                                                                                           09.00-12.00*     15.00-21.00    

Onsdag                                                                                          09.00-12.00*     15.00-21.00    

Torsdag                                                                                         09.00-12.00*     15.00-21.00    

Fredag                                                                                                                        15.00-18.00     

Lørdag                                                                                                                        08.00-13.00    

Søndag                                                                                                                       09.00-13.00    

                                                                                                                                                                  

*Der kan ikke bookes instruktør om formiddagen                                                                

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

Priser er ens for alle uanset alder                                                                                               

                                                                                                                                                                  

1 mdr.                                                                                                                      kr. 200,-            Automatisk forlængelse via DIBS/korttræk.

12 mdr.                                                                                                                    kr. 1.800,-        Uden automatisk forlængelse.

Familiemedlemsskab.                                                                                           kr. 4.500,-        For alle hjemmeboende på bopælen. Send mail med navn/medlemsnr på alle i familien som skal aktiveres.

Klippekort 10 klip.                                                                                                 kr. 450,-            Gældende 12 mdr. uden automatisk forlængelse.

Gæste træning.                                                                                                      kr. 50,-             

Stilling IF-FITNESS

Gramvej 10, Stilling
8660 Skanderborg

V/Stilling skole, bygningen ud mod Gramvej

CVR-nr. 31648726

E-mail. Stillingfitness.i.f@gmail.com

Tlf. 51 52 53 14 I åbningstiden.

 

 

Stilling FITNESS bestyrelse

Formand                                        Ulrik Dam Laursen

Næstformand                                Anne Thøgersen

Kasserer                                         Connie Andersen

Bestyrelsesmedlem                      Mads Due Thomsen

Bestyrelsesmedlem                      Søren Kidmose Christensen

Suppleant                                       Per Thøgersen

Indoor cycling

Indoor cycling er for alle uanset alder, køn, vægt og erfaring. Vores instruktører hjælper dig godt i gang og vejleder dig i den korrekte træning, der passer lige præcis til dig. Du er altid velkommen til at komme og få en gratis prøve time. Kom forbi eller ring og aftal en tid.
I Stilling fitness kører vi på helt nye Tomahawk IC7 Watt cykler. De hjælper dig til at få det optimale ud af din træning. Som medlem kan du booke tider on-line – Få et password tilsendt på mail. Husk at melde afbud, såfremt du skulle blive forhindret i at deltage på et tilmeldt hold.
Udover de faste hold, arrangeres der også event hold, krydret med sjove indslag, f.eks. i forbindelse med jul/nytår o.l.
I forbindelse med forår/sommerperiode tilpasses hold tiderne til efterspørgslen.

Tider til Indoor cycling:

Mandag : 19.00 – 20.00
Tirsdag : 19.00 – 20.00
Torsdag : 19.00 – 20.00
Lørdag : 9.00 – 10.00

Crossfit

Crossfit er et styrke- og konditionsprogram bygget op omkring konstant varierende funktionelle bevægelser, der udføres under relativ høj intensitet. En træning er ofte meget kort pga. den høje intensitet.

Tider til Crossfit:

Onsdag : 17.30 – 18.30

Book tid

ORDENSREGLER OG RETNINGSLINJER I STILLING FITNESS

 

 

Alle uanset alder er velkomne i Stilling Fitness, dog er minimumalderen 15 år.

 

 

Medlemskab/betaling:

 

Der kan vælges mellem nedenstående medlemskaber, der alle gælder fri styrke/kredsløbstræning, Crossfit samt Indoor cycling. Instruktionstime samt prøvetime i Indoor cycling er gratis:

 

 Medlemskab:                                                                                         Pris:

1 Md. løbende medlemskab                                       kr.   200,- /pr. md. Beløbet trækkes d. 1. i md. via betalingskort

 

12 mdr. medlemskab                                                                               kr. 1.800,-         Beløbet betales via betalingskort ved oprettelse

 

12 mdr. familie medlemskab                                     kr. 4.500             Beløbet betales via betalingskort ved oprettelse
(gælder familie på samme bopæl)

 

Klippekort – 10 klip (gælder i 12 mdr.)                  kr.     450,-         Beløbet betales via betalingskort ved oprettelse

 

 

  1. md. medlemskab kan sættes i bero i en ønsket periode og det skal oplyses til Stilling Fitness en måned før start dato. Der trækkes ikke betaling i bero perioden.

 

Ønskes medlemskab stoppet, skal dette også oplyses til Stilling Fitness en måned før slut dato. Et afsluttet medlemskab kan til enhver tid aktiveres igen.

Mail indeholdende medlemsnummer, start og slut dato for bero periode el. slutdato vedr. ophør fremsendes til Fitness mail: stillingfitness.i.f@gmail.com

 

12 måneders medlemskab samt klippekort kan ikke sættes i bero.

 

Indoor cycling samt cross fit kan bookes online eller via opsyn i Fitnesscentret

 

 

Regler:

 

Ankomst til træning/Indoor cycling skal altid meldes til personalet – medlems nummer oplyses.

 

Alle første gangs trænende skal have instruktion i brug af maskiner samt træningsprogram af instruktør inden træning påbegyndes. Stilling Fitness tilbyder gratis at lave træningsprogrammer. Har du erfaring og har trænet andre steder tidligere, er det ikke et krav, at du starter med instruktør time.

Der skal benyttes indendørs sko og sportstøj ved træning. Håndklæde skal medbringes og bruges til enhver træning

 

Udstyr skal altid efterlades i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Vægtskiver/håndvægte skal på plads efter træning. Ingen vægtskiver må efterlades på vægtstængerne. Maskiner tørres af efter hver træning.

 

Værdigenstande kan opbevares i receptionen – på eget ansvar.

Børn og unge under 15 år må ikke opholde sig i Fitnesscentret, dvs. forældre ikke må have deres børn ventende i Fitnesscentret – i specielle situationer, kan det dog aftales, at barnet kan sidde i receptionen med malebog/bog mv.

Alle medlemmer skal udvise respekt og hensynsfuld opførsel over for øvrige medlemmer ved træning.

Ved spidsbelastning skal alle vise hensyn til hinanden, f.eks. bruges kredsløbsmaskiner maks. ca. 15-20 min.

Husk altid at afmelde dig et tilmeldte hold, hvis du er forhindret i at deltage, så andre deltagere på venteliste kan få pladsen.

 

Ansvar:

 

Al træning foregår på eget ansvar. Ethvert medlem er selv ansvarlig for, at helbredet er egnet til at deltage i aktiviteterne hos Stilling Fitness uden risiko. Stilling Fitness kan ikke drages til ansvar. Det præciseres, at ingen medlemmer er dækket af forsikring hos Stilling Fitness. Det er medlemmets egen ulykkesforsikring, der skal dække ved. evt. skader mv.

Regler og retningslinjer skal til enhver tid følges.

 

Doping:

 

Medlemmer i Stilling Fitness er forpligtet til at lade sig doping teste på forlangende af Anti-Doping Danmark. Ved positiv prøve vil medlemmet blive udelukket fra træning i Stilling Fitness i 2 år. Nægter et medlem at lade sig doping teste, uanset årsag hertil, betragtes dette som positiv prøve. Stilling Fitness er medlem af Anti-Doping Danmark og følger regler herfor.

 

Indflydelse:

 

Husk du altid har mulighed for at få indflydelse ved at møde op til generalforsamling. Du er altid velkommen til at give din mening til kende og komme med ønsker til nye tiltag.

 

Stilling Fitness

Privatlivspolitik for Stilling Fitness dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort

fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til

bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Stilling Fitness er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles

i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ulrik Laursen (Formand)

Adresse: Gramvej 10, Stilling

CVR: 31 64 87 26

Mail: stillingfitness.i.f@gmail.com

Website: http://stilling-if.dk/fitness/

 

Behandling af personoplysninger

 

Vi behandler følgende personoplysninger:

 

1) Medlemsoplysninger:

– Almindelige personoplysninger:

·         Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse.

 

2) Oplysninger om ledere og trænere:

– Almindelige personoplysninger:

·         Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

·         Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

– Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

·         Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

·         Idrættens hovedorganisationer, f.eks. kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

§  Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

§  At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

§  Behandling efter lovkrav

§  Behandling med samtykke

 

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·         Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·         Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·         Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·         Administration af din relation til os

 

2) Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

·         Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

·         Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

·         Opfyldelse af lovkrav

·         Udbetaling af refusioner og lignende

·         Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

 

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

·         Udøvelse af idrætsaktivitet m.v.

·         Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

·         Opfyldelse af medlemspligter, herunder betaling af kontingent m.v.

·         Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

·         Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

·          Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

·         Da Stilling IF er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

·         Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

·         Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

 

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt

grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til

enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om

barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Da Stilling Fitness kun har medlemmer over 15 år vurderes at alle medlemmer kan afgive de pågældende personoplysninger.

 

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan ungen fra og med de er fyldt 15 år selv afgive samtykke.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

 

Der kan ske vidergivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

 

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler

dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som ulønnet leder eller træner:

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

 

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·         Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af foreningen

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler

personoplysninger om dig:

 

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,

ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

 

Ved ændringer vil dato/måned øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige

ændringer vil du modtage meddelelse herom.